ครูและบุคลากร

นางวารี  เพียรการ
ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ประถมศึกษา
E-mail :
Website :

นางเนตรชนก ยืนยาว
ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : สหกรณ์
E-mail :
Website :

นางสาวสุจิตรา สุขแจ่ม
ครู คศ.1

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
E-mail :
Website :

นางรัชนี ปัญญา
พนักงานราชการ
วิชาเอก : ประถมศึกษา
E-mail :
Website :

นายวิชัย ปัญญา
นักการภารโรง

E-mail :
Website :

นางอ้อมใจ  สุปัตติ
ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ปฐมวัย
E-mail :
Website :

นางสาวทัศนีย์ เจดีย์
ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก : ประถมศึกษา
E-mail :
Website :

นางสาวพรทิพย์ วรรณพิรุณ
ครูชำนาญการ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
E-mail :
Website :

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์เจริญ
ครู
คศ.1
วิชาเอก : ภาษาไทย
E-mail :
Website :

นางสาวณิชาภา ธวัชพูนสิน
ธุรการโรงเรียน
E-mail :
Website :

สอบถามได้ค่ะ