ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

     1.1 ชื่อโรงเรียน บ้านหน้าสถานี

     1.2 ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลหนองบอน  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

           พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา

           โทรศัพท์ 0-3724-1493         โทรสาร……………-…………….

E-mail : nasatanee@sk1edu.go.th

เว็บไซต์โรงเรียน : www.bsnsc.ac.th

         ผู้บริหารโรงเรียน  นายบรรพต  สุปัตติ   เบอร์โทรศัพท์  08-1861-2286

          ครูวิชาการ  นางวารี   เพียรการ           เบอร์โทรศัพท์ 08-4912-6436

ประวัติโรงเรียน

อดีตโรงเรียนบ้านหน้าสถานี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ผู้ริเริ่มก่อสร้าง คือ นายถาวร ยุวรรณะ นายทองบิน ภะโว อดีตกำนันตำบลท่าแยก นายยวด พวงสุข อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นายบัวศรี สุปัญญา อดีตศึกษานิเทศก์ จังหวัดปราจีนบุรี นายหลงศรีจันทร์ เจ้าจองโรงกลึง พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษา ตลอดจนราษฎร ใกล้เคียงได้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 ของกรมสามัญ  1 หลัง 2 ห้องเรียน ในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 15 ไร่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหน้าสถานี เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีครู 8  คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน ลูกจ้างนักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 จำนวน 112 คน

สอบถามได้ค่ะ