พันธกิจ

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมกิจกรรม ด้านสุขภาพอนามัย

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

คำขวัญโรงเรียน

“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

ปรัชญาโรงเรียน

“ความรู้เป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งชีวิต”

วิสัยทัศน์

“ก้าวหน้าวิชาการ ร่วมบริหารดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ทันสมัยเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์โรงเรียน

“ยิ้มสวย ร่าเริงแจ่มใส มีจิตใจสาธารณะ”

เอกลักษณ์โรงเรียน

“จิตใจใฝ่ธรรมะ”

ความเป็นเลิศ (Best Practices)

“นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจ ใฝ่การศึกษา”

สอบถามได้ค่ะ