วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี มุ่งจัดการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2561 – 2565 เพื่อให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียน มีคุณลักษณะดังนี้

1. ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ผู้เรียนทุกคน มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

3. ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. ผู้เรียนทุกคน มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมสุขภาพอนามัย

5. ชุมชนให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2. จัดหาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา

4. จัดกิจกรรมส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

6. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน แลมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

     ผลงานของโรงเรียน

สอบถามได้ค่ะ